Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Lov om virksomheters arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold trådte i kraft 1. juli 2022.
(Åpenhetsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99/%C2%A74#%C2%A74)

Pingvin Klima AS (org.nr. 983 060 439) ivaretar vårt samfunnsansvar i henhold til loven og skal til enhver tid sørge for at lovens krav blir etterfulgt og implementert som en del av vår virksomhets retningslinjer og prosedyrer.

Pingvin Klima AS er forpliktet til å utføre aktsomhetsburderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. (jf. åpenhetsloven § 4). Aktsomhetsvurderingene er en pågående prosess for å kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomhetene enten har forårsaket eller bidratt til.

For å avdekke potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold vil Pingvin Klima AS ha jevnlig oppføling av våre leverandører og samarbeidspartnere.

Enhver har ved skriftlig forespørsel krav på informasjon om hvordan vi håndterer negative konsekvenser etter § 4. Ved ønske om informasjon fra Pingvin Klima AS eller ved andre henvendelser knyttet til åpenhetsloven, kan følgende e-post benyttes: post@pingvinklima.no